Kvietimas Nr. 26 (verslo pradžia)

Paraiškos pagal šį kvietimą renkamos nuo 2022-01-17 9.00 val. iki 2022-02-28 16.00 val.  

KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 26 DOKUMENTACIJA:

  Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
  – iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;
  iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai projektą teikia privatus juridinis ar fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

  Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 107 675.00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
  Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 50 000,00 Eur.
  Vietos projektų paraiškos priimamos Panevėžio rajono vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Žemgulio g. 46 (106 kab.), Panevėžys.

  PAPILDOMI DOKUMENTAI (pagalba pareiškėjams):